top of page
Standart

Belgelenmiş Kalitemiz

TS EN 12285-1

TS EN 12285-2

ISO 9001:2015      ISO 14001:2015       ISO 45001:2018

Kalite
CE-Isareti-642x320.jpeg

Kalite Politikamız

ŞÜKRÜ TÜREDİ Tank İmali ve Ticaret Ltd. Şti olarak yer altı ve yer üstü depolama tankı imalatı ve bu ürünlere yönelik de montaj, bakım ve onarım hizmetleri faaliyetleri kapsamında kalite politikamız;

• Kaliteden ödün vermeden müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünler üretmek,
• Hammaddenin gelişinden, işletmemizde üretimine ve sevkiyata kadar ki süreçlerde kalite ve yasallık kurallarına uyulan ortamlarda üretimimizi yaparak kalitemizi en üst düzeyde tutmak,
• Yasaları ve kanunları ürün, üretim ve muhafaza standartlarını da göz önünde bulundurarak kaliteli ürünler üretip aynı zamanda Kalite Yönetim Sistemlerinin şartlarına uymak,
• Sistemi sürekli iyileştirmek ve bunun için ihtiyaç duyulan altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynaklarını sağlamak,
• Müşteriye saygılı, her kademede çalışanın yönetime katıldığı, sürekli ve yaygın eğitimin benimsendiği, eğitimli ve bilinçli personelle çalışmak,
• Değişen müşteri isteklerini ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ürünlerimizi piyasaya sunmak ve bunu yaparken de müşteri memnuniyetini, beklenti ve isteklerini en üst seviyede tutmaktır.

  • Tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme prensibi ile çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için:

  • Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uyacağımızı, müşterilerimizin çevre ile ilgili isteklerini gerçekleştireceğimizi,

  • Tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirliliği önleyerek, kirliliği kaynağında en aza indirgeyeceğimizi, atıklarımızı kontrol altında tutup minimize ederek geri kazanımı özendireceğimizi,

  • Doğal kaynak tüketimini (elektrik, su, hammadde, yakıt vb.) kontrol altında tutacağımızı ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yöneleceğimizi,

  • Çevre bilincini yükseltmek amacı ile; eğitimler düzenleyip, ilgili tarafları bilgilendireceğimizi ve yerel halkla paylaşımı sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

ISG
Cevre

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Risklerimizi kontrol etmek ve performansımızı iyileştirmeyi sağlamak amacıyla üst düzey yöneticilerin de dahil olduğu İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu oluşturulmuş ve kurul toplantılarında çalışanların kendi düşüncelerini ifade etmeleri sağlanmıştır.

  • Bu sayede iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin yasal şartlara uygunluğu sistematik bir şekilde ele alınıp, sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi hedeflenmiştir.

  • İnsan Sağlığını Korumak; projelerde ve hizmet sürecimizde insan sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmayı, çalışanları, müşterileri ve toplumu bilinçlendirmeyi asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ve taahhüt ederiz.

  • Şükrü Türedi, İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin kuruluşumuz çalışanları ve taşeronlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleyerek ve ziyaretçi bilgilendirmelerini yaparak, iş kazalarını ve iş hastalıklarını önlemeyi, Yönetiminde desteğini taahhüt etmiştir.

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Aydınlatma Metni

 

Şükrü Türedi Tank İmali ve Tic. Ltd. Şti (“Şükrü Türedi “veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla çalışanlarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2-Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Şükrü Türedi tarafından kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar) ile özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirler, biyometrik veri) aracılığıyla temin edilebilmektedir.

İş sözleşmenizin ifası, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (iş kazası SGK bildirimleri vs.), ücret ve diğer maddi menfaat ve yardımların yatırılması, iş yeri doktoru tarafından işe giriş muayene ve periyodik muayene ile sağlık hizmetlerinin sunulması, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,  ücret politikasının yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yönetilmesi, görevlendirme ve yetkilendirme süreçlerinin yürütülmesi, talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerini yürütülmesi/denetlenmesi ve bu kapsamda raporlamaların yapılması, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş yerine giriş ve çıkışların kontrolünün sağlanması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 5651 sayılı kanun gereği elektronik ortamda log kayıtlarının tutulması, işten ayrıldığınız takdirde iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için mail arşivleriniz ile masaüstü dosyalarınızın saklanması, arşivlenmesi ve gerektiğinde işlenmesi, faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, Şirket’in politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

 

3-İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Aydınlatma Metni’nin 2.maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, resmi kurum ve kuruluşlara, muhasebe şirketi, güvenlik şirketi, kargo şirketi, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, sigorta şirketleri, hukuk büroları, eğitim/organizasyon şirketleri, bankalar, bağımsız denetim şirketleri, tedarikçi vb. dahil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan yurtiçi ve yurtdışındaki firmalara ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

 

4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimiz çalışanı olmanız sebebiyle Kanun’un 5.maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, bir hakkın tesisi veya korunması, açık rızanızın bulunması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, otomatik veya otomatik olmayan yollarla tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, özlük dosyanızdan, resmi kurum ve kuruluşlardan, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılım ile kapalı devre kamera sistemlerinden toplanabilmektedir.

 

5- Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kaldırılması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu insan kaynakları birimine iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

Şükrü Türedi Tank İmali ve Tic. Ltd. Şti (“Şükrü Türedi “veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla çalışanlarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

 

2-Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Şükrü Türedi tarafından kişisel verileriniz kimlik, iletişim, mesleki deneyim, eğitim durumunuz, fotoğrafınız, askerlik durumunuz, özgeçmişiniz ile Şirketimizi ziyaretiniz halinde fiziksel mekan güvenliği, mesliki yeterlilik testi sonuçlarınız, referans kişi bilgileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri; iş sözleşmenizin kurulması, başvuru süreçlerinin, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, referans kontrolü, fiziksel mekan güvenliği, ilaveten işe alımın gerçekleşmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirebilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenebilmektedir.

3-İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin 2.maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, yeterlilik ölçümü amacıyla hizmet sağlayıcı şirket ve talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz şirketimiz çalışanı olmanız sebebiyle Kanun’un 5.maddesinde belirtilen; sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular, işe alım siteleri, insan kaynakları şirketleri, aday yeterlilik test sonuçları, referans kişiden elde edilen bilgiler ve görüşmeler sırasında beyan edilen bilgiler ve kapalı devre kamera sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

5- Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kaldırılması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu insan kaynakları birimine iletebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

bottom of page